La Sindicatura de Greuges de Menorca fa un advertiment front la morositat del Consell Insular de Menorca

11 de juliol de 2020, Dia Mundial de la Població: Per una vida digna
11 de juliol de 2020
Recomanació de la Sindicatura de Greuges al Consell Insular de Menorca en relació a la deducció autonòmica tributària per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual
3 de setembre de 2020

La Sindicatura de Greuges de Menorca fa un sever ADVERTIMENT al Consell Insular de Menorca exigint-li que faci les reformes necessàries en la seva estructura i cerqui els procediments adequats per a que en el termini més curt possible es corregesqui aquesta disfunció i comenci a donar als ciutadans la resposta que es mereixen en el termini adequat. El text de l’advertiment és el següent:

ADVERTIMENT FRONT LA  MOROSITAT DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

La raó primordial d’una Sindicatura de Greuges és la resolució de les queixes sobre la vulneració de drets ciutadans per part de l’Administració i neix de la voluntat d’aquesta de sotmetre’s a un control de qualitat extern pel que fa a la protecció dels drets de les persones.

Des de l’inici de la nostra activitat com a Síndics de Greuges del Consell Insular de Menorca hem observat que moltes de les queixes que ens adrecen els ciutadans es refereixen directa o indirectament a l’incompliment reiterat dels terminis de resposta establerts per la pròpia administració.

Aquesta és una reivindicació que també podem trobar a nivell social o de premsa tant per part de particulars com de col·lectius professionals. Titulars com: ‘El CIM acumula un retard de tants mesos en la resolució dels expedients de tal departament’ són habituals i es van repetint, o inclús agreujant, al llarg del temps.

És una situació que denota una total indefensió del ciutadà envers de l’Administració i una falta de respecte pels seus drets de ser atès en el marc del que es coneix com una bona administració.

La Constitució Espanyola en el seu article número 103.1 ens diu que: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

L’objectiu 16.6 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, ens compromet a Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

I, en canvi, ens trobam en la realitat amb una maquinària tremendament burocratitzada incapaç de donar respostes àgils d’acord amb una societat tècnicament avançada que hauria de substituir els sistemes tradicionals d’organització i impulsar un canvi profund dels seus mètodes de treball gràcies a les noves tecnologies. S’han de redissenyar els processos per millorar l’eficiència i l’eficàcia del servei juntament amb un canvi de mentalitat com està fent en moltíssimes ocasions l’empresa privada i amb molt bons resultats.

L’entorpiment de la resposta d’un departament provoca seriosos perjudicis i juga clarament en contra dels interessos del peticionari, tant si la resolució final li és favorable com si no ho és. En molts casos pot tenir conseqüències econòmiques pel fet de no poder realitzar una inversió en el moment oportú per manca de la llicència administrativa o, fins i tot social quan, per exemple, una família no pot construir l’habitatge que precisa.

Aquesta institució reconeix que els mitjans personals amb que compta el CIMe són limitats però convé recordar que el personal al servei de l’administració és directament responsable, en l’àmbit de les seves competències, del compliment de l’obligació legal de dictar les resolucions en el termini adequat.

També hem de tenir en compte que la normativa del procediment administratiu preveu una enorme casuística en els diferents procediments o tràmits específics o concrets que complica enormement la seva aplicació i ens aboca a un laberint de normes sotmès a múltiples interpretacions que ni tan sols el silenci administratiu  o el procediment de la declaració responsable n’han agilitzat els tràmits i reduït els terminis per obtenir les autoritzacions.

És obvi que cap d’aquestes possibles causes és deguda a l’administrat, que és, en canvi el que en sofreix les conseqüències,  amb una gran pèrdua de temps i, moltes vegades en detriment de la seva economia. És per aquest motiu que s’ha de recordar als funcionaris i, més encara, als polítics que estan al front de l’administració  insular que quan aquesta funciona amb morositat, s’està perjudicant l’interès públic, i a la vegada s’està lesionant, directament, l’interès dels particulars. No podem acceptar, com no s’admetria en una empresa privada, una situació particular en la qual el retard sistemàtic pugui veure’s com un fenomen normal.

La capacitat de millora de l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, amb el compromís i la implicació dels funcionaris i dels polítics implicats, és molt gran i el benefici que se n’ha de derivar cap a la ciutadania encara més.

***

És per tots aquest motius que aquesta Sindicatura de Greuges fa un sever ADVERTIMENT al Consell Insular de Menorca exigint-li que faci les reformes necessàries en la seva estructura i cerqui els procediments adequats per a que en el termini més curt possible es corregesqui aquesta disfunció i comenci a donar als ciutadans la resposta que es mereixen en el termini adequat.

Menorca, 16 de juliol de 2020

Gràcia Seguí Puntas                 José Barber Allés

Àrea privada