Recomanació de la Sindicatura de Greuges al Consell Insular de Menorca en relació a la deducció autonòmica tributària per cursar estudis d’educació superior fora de l’illa de residència habitual

La Sindicatura de Greuges de Menorca fa un advertiment front la morositat del Consell Insular de Menorca
5 d'agost de 2020
21 de setembre de 2020: Dia Internacional de la Pau
16 de setembre de 2020

El passat mes de febrer, va arribar a la Sindicatura de Greuges una queixa sobre el problema plantejat per la família d’una estudiant menorquina que volia cursar la seva carrera a Barcelona, tot i que a Mallorca existien estudis similars. En base a aquest fet, va ser-li denegada la deducció autonòmica a la que tindria dret.

En aquest cas particular i amb l’aplicació de l’actual llei, aquesta discriminació  la pateixen els menorquins ben igual els ciutadans d’Eivissa i de Formentera.

Els fets: es tracta de què la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de Pressupostos generals de la CAIB, l’any 2018 es va modificar l’article 4 del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny i, com a resultat es va aprovar el text refós de disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l’Estat.

Resumint: en concret aquest article diu que la deducció no serà aplicable en els casos següents: “quan hi hagi oferta educativa pública, diferent a la virtual o a distància a l’illa de Mallorca per realitzar els estudis corresponents i el trasllat impliqui cursar aquests estudis fora de les Illes Balears’.

Entenem que, si per un costat és ben raonable afavorir l’oferta de les institucions docents i formatives públiques de Balears, no es pot deixar de tenir en compte la discontinuïtat geogràfica de la nostra Comunitat.

Un alumne menorquí, per exemple, tant si vol fer els seus estudis a Mallorca com a la península, es veurà obligat a desplaçar-se i residir fora de la seva illa, tenint en compte que les despeses més importants són sempre precisament les de residència i desplaçament.

Tot i que aquest cas, en principi no semblava de la competència de la Sindicatura de Greuges donat que el seu Reglament circumscriu la seva actuació a les relacions entre els ciutadans de Menorca i el Consell Insular o els Ajuntaments adherits —Ferreries, Es Castell i Sant Lluís—, aquest mateix Reglament preveu també que la Sindicatura pugui actuar per iniciativa pròpia en defensa dels drets dels seus ciutadans. Per aquesta raó, una vegada estudiat i analitzat el tema plantejat i entenent que donada la importància i clara repercussió que de l’aplicació d’aquesta legislació autonòmica se’n deriva, la Sindicatura de Greuges ha cregut convenient i aprovat presentar a la Presidència del Consell Insular de Menorca la següent

RECOMANACIÓ

Proposar que el Consell de Menorca sol·liciti i defensi, el més prest possible, els canvis normatius que siguin necessaris amb l’objectiu de posar fi a l’actual discriminació que perjudica greument als estudiants de Menorca i, per extensió als eivissencs i formenterers i a les seves famílies.

Menorca, 16 de juliol de 2020

M. Gràcia Seguí Puntas                          José Barber Allés

Àrea privada