Memòria d’activitats del FòrumSD 2023

PUBLICACIONS DIVERSES

Memòria d'activitats del FòrumSD 2023

El 2023 ha estat l’any en què hem iniciat totes les propostes sorgides del Pla Estratègic del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya elaborat el 2022.

Hi ha hagut força relleu al capdavant de les sindicatures i això ha comportat un treball de seguiment i formació de noves persones titulars i també de seguiment dels relleus i de suport als ajuntaments per poder-los fer correctament.

El projecte de Llei de Sindicatures Locals de Catalunya també ha suposat molta dedicació i seguiment, perquè els processos electorals han endarrerit tots els tràmits.

Tot i així, l’activitat ha sigut continuada, s’han dut a terme gairebé totes les activitats programades i també s’hi han afegit algunes de no programades.

Àrea privada