11 de juliol de 2020, Dia Mundial de la Població: Per una vida digna

23 de juny, Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública: El dret a la bona administració
17 de juny de 2020
La Sindicatura de Greuges de Menorca fa un advertiment front la morositat del Consell Insular de Menorca
5 d'agost de 2020

Els dies mundials són dates en les que es commemora alguna causa i són proclamats per les agències especialitzades adherides a les Nacions Unides, com ara l’UNESCO, la FAO o l’OMS, per citar-ne només algunes. El Dia Mundial de la Població va ser aprovat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) l’any 1989, per posar de relleu la urgència i la importància de les qüestions relatives a la població. L’interès per reconèixer aquesta data va sorgir amb la celebració del dia 11 de juliol de 1987, data en que s’estima que la població mundial va assolir la xifra de 5.000 milions habitants.

En aquesta línia, en el seu darrer informe biennal sobre perspectives de la població mundial, de juny de 2919, el departament d’Afers Econòmics i Socials de les Nacions Unides afirmava que les persones han d’estar al centre de les estratègies de desenvolupament sostenible, des d’una perspectiva múltiple que tingui en compte el creixement i l’envelliment progressiu de la població, les migracions i la urbanització.

Tot i que en alguns països s’han reduït les taxes de creixement demogràfic, el conjunt de la població mundial continua creixent i assolirà, a finals del 2020, una xifra total de 7.800 milions d’habitants. D’acord amb les estimacions més recents de Nacions Unides, el nostre planeta tindrà una població de quasi 9.700 milions d’éssers humans l’any 2050.

Aquest continu creixement comporta reptes importants per al desenvolupament sostenible, sobretot si tenim present que la major part d’aquest augment tindrà lloc en els països menys desenvolupats, alguns dels quals veuran doblar la seva població en els propers 30 anys.

L’any 2018, per primera vegada en la història de la humanitat, les persones de 65 anys o més van superar el nombre d’infants de fins a 5 anys. L’evolució demogràfica i la piràmide d’edats depenen, en general, del comportament de les taxes de natalitat i mortalitat, aquestes darreres en continu descens, encara que en alguns països les migracions internacionals han estat un factor rellevant en els canvis poblacionals.

El continu creixement de la població comporta reptes importants per al desenvolupament sostenible, sobretot si tenim present que la major part d’aquest augment tindrà lloc en els països menys desenvolupats, alguns dels quals veuran doblar la seva població en els propers 30 anys

A Catalunya, com en molts altres indrets a Europa, la població està estancada. De fet, l’any 2014, va perdre població per primera vegada des de que es disposa d’estadístiques. Aquest fenomen es va repetir els dos anys següents. La tendència es va invertir l’any 2017 però seguim amb una taxa de natalitat en continu descens. A això s’hi ha d’afegir l’envelliment progressiu de la població catalana, fet que posa en risc l’estabilitat del mercat laboral i la sostenibilitat econòmica del sistema de pensions perquè ben aviat hi haurà més població depenent que en edat de treballar.

Per fer front amb garanties als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir l’any 2030, cal fer un esforç per entendre quines son les tendències demogràfiques i anticipar-se als canvis que es van produint, tant a nivell internacional com a nivell local. Per aconseguir-ho, és necessari disposar d’informacions estadístiques fiables sobre les diferents variables demogràfiques, fet que no és habitual en gaires països.

Els avanços en tecnologies de la informació i la millora dels registres d’informació experimentats els darrers anys han de permetre optimitzar les polítiques de població adreçades al compliment dels ODS l’any 2030. Cal que es pugui arribar a fer una adequada planificació familiar per lluitar contra la pobresa, millorar la salut de les persones, promoure la joventut o assolir una major equitat de gènere.

Per això, es imprescindible que les organitzacions internacionals i les administracions públiques dels diferents països facin els esforços necessaris per millorar el coneixement de les variables demogràfiques i orientar adequadament les seves polítiques públiques per assegurar unes condicions de vida dignes per a totes les persones.

Lluís Martínez Camps
Síndic personer de Mollet del Vallès

Àrea privada