Què són?

La institució de l’ombudsman local a Catalunya s’ha desenvolupat principalment sota dues denominacions: la de Síndic o Síndica municipal de Greuges, o la de Defensor o Defensora de la Ciutadania. La normativa actual de règim local (Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) preveu i possibilita la seva implantació als municipis.

L’any 1990, Lleida recupera pel món local la institució del Síndic de Greuges tal com es reconeix en l’actualitat la definició d’un ombudsman: una institució independent i separada de les responsabilitats polítiques. Els precedents d’aquest fet els podem trobar en iniciatives com les de l’Ajuntament d’Amposta, que l’any 1987 va crear, com un servei dins de l’estructura del consistori i lligat als resultats electorals, la figura del Defensor del Ciutadà.

A Lleida li segueixen altres ciutats i pobles com Vilafranca del Penedès, Tiana, Granollers, Girona, Santa Coloma de Gramenet o Manlleu, entre d’altres, i fins a l’actualitat, amb les darreres incorporacions de Sant Feliu de Llobregat o Sant Cugat del Vallès. La institució també es desenvolupa a la resta de l’estat espanyol, en ciutats com Vitoria, Jerez, Gandia i Calvià, entre d’altres.

Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat que té un major nombre de síndics locals, i la seva expansió és una realitat a la qual poden accedir més de 3.495.000 habitants (dades padró 2005) de les més de trenta ciutats i pobles que ja han assumit aquest compromís democràtic amb la ciutadania.

El nostre ordenament jurídic defineix com un principi democràtic el dret de la ciutadania a participar en la gestió dels assumptes públics. La proximitat dels síndics i defensors a la ciutadania, la facilitat per posar-s’hi en contacte, l’assumpció de més competències per part dels ens locals en matèries diverses i la creixent tendència a buscar mecanismes que millorin la protecció de la ciutadania davant l’administració, són els aspectes que promouen la implantació de la Sindicatura de Greuges en l’àmbit local.

El síndic de proximitat vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania a l’àmbit local, per la qual cosa pot supervisar a l’administració municipal. La seva actuació comporta examinar i resoldre les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També podrà actuar com a mediador, sempre que les parts ho consentin, o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

Àrea privada