La Síndica Municipal de Greuges de Sabadell va fer 2.120 atencions durant el 2019

Darreres actuacions de la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell en relació al covid-19
25 de maig de 2020
Les sindicatures de proximitat realitzaran un seguiment intensiu de l’aplicació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)
11 de juny de 2020

La Síndica Municipal de Greuges de Sabadell, Eva Abellan,va fer el 2019 un total de 2.120 atencions, un 21% més que l’any 2018, segons es desprèn de l’Informe 2019 que dimarts va presenta, telemàticament, al Ple de l’Ajuntament sabadellenc. la  Les atencions es van realitzar de forma majoritàriament presencial i per correu electrònic (a través del formulari del web). Un 37% de les queixes provenen de la ciutadania del districte 1, seguides per les queixes del districte 5 (un 15%) i el districte 6 (un 10%). Un 47% de les persones que s’adrecen a la Sindica són dones, mentre que un 44% són homes. La resta es reparteix entre entitats i empreses i els expedients d’ofici.

L’any passat, Abellán va obrir un total de 231 expedients, 9 dels quals d’ofici. Les principals temàtiques tenen a veure amb aspectes relacionats amb la ciutadania i entitats (42%), com són  l’escolarització dels infants, l’habitatge, el sensellarisme, la pobresa energètica o la renda garantida de ciutadania, entre d’altres. En segon lloc es situen les queixes sobre transparència i bona governança (26%), que engloben temes que tenen a veure amb la hisenda municipal, la manca de resposta de l’administració o la poca motivació de les respostes, la lentitud en la tramitació de llicències i expedients, les multes de trànsit i estacionament o la inacció municipal. En tercer lloc, hi ha les queixes relacionades amb temes de sostenibilitat, espai públic i mobilitat (15%) com la mobilitat i accessibilitat de l’espai públic, la neteja viària i la recollida selectiva, plagues de coloms i xinxes, l’ús de l’espai públic o habitatges abandonats, entre d’altres.

El quart àmbit temàtic de queixes és el de convivència i consciència ciutadana (15%), relacionades amb temes de contaminació acústica, molèsties per bars i locals d’oci, conductes incíviques a l’espai públic i temes de convivència, entre d’altres. Finalment, el darrer apartat, titular Repensem la ciutat (2%) ha recollit actuacions d’ofici amb l’objectiu de millorar Sabadell, així com algun cas de gestió d’entitats i pressupostos participatius.

Problemàtiques per districtes

Els diferents districtes de la ciutat tenen problemàtiques diferents. Així ho evidencien els principals motius de queixa de cada zona. Així, al districte 1 les principals queixes giren entorn les conductes incíviques, l’escolarització, les plagues, la neteja viària, la mobilitat, la hisenda municipal, les llicències i els procediments administratius. Al districte 2, preocupen especialment els temes relacionats amb l’habitatge, els residus i l’escolarització.

Aquest darrer tema també preocupa al districte 3, juntament amb temes de mobilitat, problemes amb la hisenda municipal i queixes sobre situacions laborals. El districte 4 es queixa de problemes amb bars i locals d’oci, escolarització, pobresa energètica i ús de l’espai públic. Els problemes d’escolarització també preocupen el districte 5, juntament amb l’habitatge, la pobresa energètica i les queixes sobre la hisenda municipal. El districte 6, en canvi, es queixa de més problemes de contaminació acústica, reivindica temes relacionats amb la gent gran, l’habitatge i problemàtiques relacionades amb la Renda Garantida de ciutadania. Finalment, la ciutadania del districte 7 ha presentat queixes relacionades sobretot amb temes d’habitatge i mobilitat.

La Síndica també ha rebut queixes de persones que no viuen a Sabadell però que han vist vulnerats els seus drets a causa de l’administració local. En aquests casos, els principals motius de queixa han estat per temes relacionats amb mobilitat, multes de trànsit, policia local i procediments administratius.

Casos tancats

Durant el 2019 també es van tancar 161 expedients, provinents del 2016 al 2019. La Síndica va tancar amb greuge tots els casos del 2016 i el 2017 pendents d’informe tècnic per entendre que, només el fet de la vulneració per part de l’Ajuntament del mes de termini màxim de resposta que té per contestar les preguntes de la Síndica, ja suposa un greuge en si mateix, independentment dels assumptes de fons de cada cas.

Així doncs, el 2019 es va resoldre amb greuge 59 expedients i 25 sense greuge. A més, 30 casos es van resoldre durant la tramitació de l’expedient, en el moment en que la Síndica
havia obert el cas i començat a investigar. Dotze expedients més es van tancar per renúncia de la persona interessada, 22 es van traslladar a d’altres institucions competents, hi va haver 4 intermediacions, 5 admissions i 4 arxius de casos. Sumant els casos tancats amb greuge, les resolucions durant la tramitació i les intermediacions, la Síndica va resoldre un
69,4% dels casos a favor de la ciutadania.

Durant el 2019, la Síndica va realitzar 77 recomanacions a l’Ajuntament, de les quals 62 estan pendents de resposta. L’Ajuntament ha contestat 47 recomanacions provinents d’altres anys (2017, 2018, 2019), de les que n’ha acceptat 17 i no n’ha acceptat les 30 restants. Les recomanacions són propostes de reparació del greuge comès a la ciutadania que, segons el reglament de la Síndica, han de ser contestades pel consistori en el termini màxim de 2 mesos.

Actuacions d’ofici

Forma part de les competències de la Síndica el vetllar per la defensa dels Drets Humans a la ciutat. Per això, la Síndica pot obrir actuacions d’ofici per investigar sobre diferents
temàtiques que poden vulnerar drets de la ciutadania. L’any 2019 es van obrir 9 actuacions d’ofici per investigar diferents temes a la ciutat. Va obrir, per exemple, una actuació d’ofici per investigar les deficiències relacionades amb el transport públic urbà, especialment pel que fa als elements físics de les parades d’autobús. Donat el gran nombre de queixes rebudes, també va obrir un expedient d’ofici sobre el procés de preinscripció escolar del curs 2019-2020. Les obres de l’estació central d’autobusos també va ser de l’interès de la Síndica, que va recomanar la instal·lació d’elements d’ombrejat en alguns dels punts provisionals per minimitzar els inconvenients pels usuaris. En una altra actuació, la Síndica va demanar la incorporació de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell al Reglament Orgànic Municipal, com a òrgan complementari a l’estructura del municipi.

També va investigar aspectes relacionats amb la distribució i control de la zona blava a la ciutat i va notificar a l’Ajuntament via expedient la signatura d’un conveni de col·laboració amb el defensor del client d’Agbar per millorar l’atenció als usuaris d’aquest servei bàsic. També té oberta una actuació d’ofici sobre les condicions lamentables dels jutjats de Sabadell pel que fa a la climatització i el gran volum d’expedients per tramitar, i va treballar també un expedient d’ofici sobre la plusvàlua i la seguretat jurídica perquè és un tema no resolt a la ciutat que genera molta indefensió a la ciutadania per la manca de desenvolupament del reglament des de fa força anys. La darrera actuació d’ofici tracta sobre els menors estrangers no acompanyats que
viuen a la ciutat, per esbrinar en quines condicions es troben i quines alternatives els pot oferir l’administració quan són majors d’edat.

Constitució de l’Aliança Global de l’Ombudsperson local (AGOL)

Durant el mes de maig de 2019, la Síndica va viatjar a la ciutat de Rio Cuarto, Argentina, per fundar l’Aliança Global de l’Ombudsperson Local, una associació sense ànim de lucre que aglutina defensors del poble locals de sis països diferents: Colòmbia, Argentina, Mèxic, Catalunya (Espanya), Paraguay i Uruguay. Aquesta nova entitat d’àmbit internacional ha estat creada amb l’objectiu de coordinar esforços en la defensa dels drets humans a la ciutat, que en molts casos depenen de fenòmens estructurals més enllà dels municipis.

El projecte compta també amb la implicació d’Ismael Rins, Defensor del Pueblo de Río Cuarto (Argentina); Jesualdo Arzuaga, director executiu de la Federación Nacional de Personeros, de Colombia (FENALPER); Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comissió de Drets Humans de Ciutat de Mèxic; i Guillermo Escobar, director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías Iberoamericanas (PRADPI, Alcalà de Henares).  Abellan s’ha integrat al Consell Rector de l’AGOL en qualitat de vicepresidenta primera.

L’AGOL dóna resposta també a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17, que fomenta la creació d’aliances internacionals per aconseguir implementar al 100 per cent els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides per l’any 2030. A més, Abellan també hi va assistir com a delegada del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) i, en aquest sentit, l’AGOL suposa també la materialització d’un dels punts de la Declaració de Girona, aprovada el 2016 en el primer Congrés Internacional de Síndics Locals organitzat pel FòrumSD: la necessitat d’impulsar una xarxa de defensors locals a escala internacional atesa la urgència de cooperar globalment per tenir un major impacte local.

Els primers projectes que es desenvoluparan des de l’AGOL es centraran en sis eixos: la creació d’una xarxa efectiva de protecció dels Personeros colombians (recentment es va cometre altra vegada l’assassinat d’una Personera en l’exercici de les seves funcions); la cerca d’acords amb les universitats per tal de proveir de formació en drets humans a les defensories locals a baix cost; la creació d’un espai virtual per compartir experiències i reptes entre les diferents institucions municipals; el desenvolupament de programes globals a partir de les metes que proposa l’ODS 11 sobre el dret a la ciutat saludable: la promoció d’un programa d’intercanvi de professionals entre les diferents institucions i la promoció del projecte per tal d’obtenir noves adhesions entre els ombudsperson dels diferents països.

La ciutat de Sabadell ha estat designada seu social de l’AGOL, refermant el compromís del municipi català com a bressol internacional de les institucions de defensa dels drets humans a la ciutat.

Activitats generals de la Síndica

A banda de les actuacions ordinàries, la Síndica Eva Abellan va realitzar tot un seguit d’activitats generals com visita a diferents entitats de la ciutat, formació a instituts, reunions amb altres síndiques i síndics locals, participació en congressos i jornades, visita al diferents barris de la ciutat, etcètera.

La Síndica també va organitzar quatre activitats per difondre els Drets Humans a la ciutat l’any 2019. El mes de març, amb motiu del Dia de la Dona, va organitzar la conferència Ecologia y feminismo a càrrec de la reputada l’ecofeminista Yayo Herrero. També, amb motiu del 71è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, durant el mes de desembre va organitzar una activitat familiar a la Creu de Barberà i dues activitats institucionals. La primera, una taula rodona per fer front a l’estigmatització dels menors estrangers no acompanyats a la ciutat, amb la presència de la FAV, la Fundació EVEHO, un periodista representant dels mitjans de comunicació i la UJEC, Unió de Joves Extutelats de Catalunya, com a representant dels menors. La segona activitat es va fer amb la col.laboració de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Sabadell i, sota el títol La defensa dels drets humans en l’àmbit internacional, va comptar amb les intervencions del colombià Jesualdo Arzuaga, director executiu de FENALPER i de l’argentí Ismael Rins, Defensor del Pueblo de Río Cuarto.

El 2019, la Síndica també va participar com a ponent en conferències, congressos i simposis. Va presentar la ponència Los derechos humanos en la ciudad dins les Jornadas Socioambientales de Río Cuarto a la Universitat d’aquesta ciutat. També va presentar la ponència Impacte de la Renda Garantida de Ciutadania al món local al Col·legi d’Economistes de Catalunya, en el marc d’unes jornades dedicades a aquesta temàtica i organitzades per la Taula del Tercer Sector. I, finalment, va presentar la ponència Els Objectius de Desenvolupament Sostenible per defensar els drets humans a la ciutat a les XII Jornades de formació dels Síndics i les Síndiques locals, organitzat pel Fòrum SD.

La Síndica forma part de la Taula de gènere, feminismes i LGTBI, de la Comissió de la Convivència, de la Taula de persones migrades i refugiades, de la Taula de Treball per a la prevenció de la violència en contra de la gent gran, de la Taula de sensellarisme i de la Taula de mobilitat de la ciutat. Com a novetat l’any 2019, la Síndica va realitzar col·laboracions periòdiques i
continuades amb els principals mitjans de comunicació de la ciutat: Ràdio Sabadell, amb la secció la Síndica respon, el Diari de Sabadell i l’iSabadell.

Principals conclusions de l’exercici 2019

Segons la Síndica, l’Ajuntament ha de millorar tota una sèrie d’aspectes en la seva relació amb la ciutadania:

 • Drets Humans i Agenda 2030: Cal una vertebració de les polítiques públiques a partir dels drets humans i l’Agenda 2030 per poder quantificar les millores
 • Habitatge: Tenim una emergència habitacional cronificada i una problemàtica de sensellarisme que no s’aborda amb els recursos necessaris, però alhora, tenim diferents eines per intentar millorar aquesta situació. Cal disposar de suficients recursos habitacionals per la població més vulnerabilitzada de la ciutat
 • Acció Social: La burocratització del sistema de protecció social genera exclusió i pot arribar a discriminar. Calen espais dignes d’atenció a les persones per part dels serveis socials, així com eines perquè els professionals tinguin un acompanyament emocional suficient.
 • Educació: cada any hi ha queixes per les preinscripcions escolars. Cal instar la Generalitat a buscar solucions específiques adaptades al nostre municipi i lluitar contra la segregació escolar que està directament vinculada a la segregació habitacional.
 • Civisme i contaminació acústica: cal construir unes pautes de convivència en l’espai públic a través de l’ordenança de civisme i donar-la a conèixer a través d’informació, publicitat o agents cívics per tal que l’espai públic sigui segur, accessible, net i de qualitat per a tothom.
 • Mobilitat: cal pacificar la ciutat en molts dels punts on, ara mateix, l’ús del vehicle privat és majoritari impedint la segura circulació de vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal. L’excés de vehicles privats genera contaminació atmosfèrica i greus afectacions a la salut, així com sorolls, inseguretat i obstacles a la via pública per a persones amb cadira de rodes, discapacitat visual, cotxets, carros de la compra, carros de transport, etcètera. Els cotxes que circulen per sobre les voreres en carrers estrets, són una constant a molts punts de la ciutat, posant en risc els vianants que transiten la mateixa vorera i els veïns que surten dels seus portals sense la garantia de saber que no hi haurà un cotxe que els pugui envestir només sortint de casa.
 • Accessibilitat: la ciutat no és transitable pels vianants en molts llocs. Cal un pla d’accessibilitat de l’espai públic i fer complir la normativa viària pel que fa a cotxes aparcats a sobre les voreres. També cal complir la normativa estatal i autonòmica pel que fa a l’accessibilitat de l’espai públic.
 • Neteja viària i residus: cal treballar especialment el tema dels excrements d’animals i la brossa fora dels contenidors, especialment els voluminosos. També cal adoptar ja una recollida selectiva porta a porta pels comerços, especialment els d’alimentació, per tal que els contenidors de carrer no s’omplin de residus comercials, generant brutícia, pudors i sobresaturació, impedint al veïnat poder-ne fer un ús segur i de qualitat.
 • Procediments administratius: la ciutadania ha de ser al centre de l’activitat administrativa. Cal donar resposta sempre, i aquesta ha de ser dins els terminis corresponents, fonamentada i raonada per no generar indefensió. Cal millorar els temps de resposta especialment pel que fa a les llicències d’obres i d’activitats, per tal de no perjudicar el teixit empresarial de la ciutat.
 • Disciplina i sancions: cal utilitzar els instruments públics a l’abast per a fer complir normatives, especialment pel que fa a la convivència, l’ús de l’espai públic i la disciplina urbanística.
 • Pel que fa a la relació de l’Ajuntament amb la institució de la Síndica de Greuges: 
  • Terminis de resposta: L’Ajuntament ha de donar resposta als requeriments de la Síndica en els terminis marcats en el reglament.
  • ROM: La institució de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell ha de formar part del Reglament Orgànic Municipal com a òrgan municipal complementari com ho són els regidors delegats, la junta de portaveus, les comissions informatives i la resta d’òrgans que preveu la normativa local.
  • Pressupost: de nou, el pressupost assignat a la institució és notablement insuficient per poder dur a terme el projecte de desenvolupament de la institució que va aprovar per unanimitat el ple municipal l’any 2018.

Agraïments

La Síndica vol agrair i posar en valor l’enorme tasca de les treballadores i treballadors municipals que, de forma majoritària, creuen en el servei públic i tenen un compromís ferm amb les persones, com ha constat any rere any però enguany, especialment, per l’esforç ingent que han fet per fer front a la pandèmia. Alhora, vol agrair especialment el seu equip, format per la Muntsa Costa i la Marta Esquius, per l’enorme treball i esforç que han posat durant aquest temps per poder fer possible, amb els escassos recursos de que disposa la institució, de tots aquells projectes i propostes que s’ha considerat necessaris per millorar la ciutat on vivim.

La figura de la Síndica és cada vegada més entesa per part dels servidors i servidores públics, com constata el fet que alguns funcionaris municipals han acudit a l’oficina de la Síndica per temes relacionats amb els seus drets laborals. La Síndica no pretén res més que prevenir greuges i restaurar drets davant d’una administració que ha de ser eficaç, eficient i garantia dels interessos generals, a través d’una actitud propositiva de defensa dels drets de la ciutadania a Sabadell.

🔽 Consulta / descarrega la Memòria 2019 de la Síndica Municipal de Greuges de Sabadell

Àrea privada