La Taula del Tercer Sector i el FòrumSD reclamen una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida de ciutadania

10 d’octubre de 2019: Dia Mundial de la Salut Mental
8 d'octubre de 2019
17 d’octubre, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa: La pobresa que no desapareix.
17 d'octubre de 2019
  • Actualment la Renda Garantida de Ciutadania és incompatible amb els ajuts a l’habitatge. La lectura restrictiva de la llei fa que la prestació només sigui compatible amb ajudes per a situacions d’emergència i el lloguer es considera que no ho és.
  • Recorden que vivim una situació d’emergència habitacional a Catalunya a causa del preu desorbitat dels lloguers i d’un parc d’habitatge social clarament insuficient.
  • Només a l’entorn de Barcelona es calcula que hi ha gairebé 1 milió i mig de persones en situació d’exclusió residencial. L’elevat preu de les despeses en l’habitatge condemna 944.000 persones a viure en pobresa severa. A més, un 4% de la població catalana, unes 300.000 persones, viu amb la inseguretat de no saber si la faran fora de casa.

 

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya reclamen la creació d’una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida de ciutadania com ja passa al País Basc on la Renta de Garantía de Ingresos compta amb una prestació complementària d’habitatge. Les dues institucions insten el Govern a crear aquesta prestació perquè les persones que estan en una situació d’extrema vulnerabilitat puguin rebre la renda garantida i, a la vegada, també puguin cobrar un ajut complementari destinat a cobrir les necessitats relacionades amb l’habitatge, tenint en compte el moment d’emergència habitacional que hi ha a Catalunya. Les causes que estan agreujant aquesta situació són el preu desorbitat dels lloguers i un parc d’habitatge social clarament insuficient, actualment és del 2% quan hauria de ser del 15%, el mínim per garantir la cohesió social.

La Taula i el FòrumSD consideren que s’està fent una lectura massa restrictiva de la llei. La prestació només és compatible amb ajudes per a situacions d’emergència i el lloguer es considera que no ho és, tot i que l’habitatge sigui una de les principals causes de la cronificació de la pobresa a Catalunya. Només a l’entorn de Barcelona es calcula que hi ha gairebé 1 milió de persones en situació d’exclusió residencial (La llar és clau. Històries d’un dret reconegut, però vulnerat. FOESSA – Càritas de Barcelona, 2018). A més, l’elevat preu de les despeses en l’habitatge condemna 944.000 persones a viure en pobresa severa i un 4% de la població catalana, unes 300.000 persones, viu amb la inseguretat de no saber si la faran fora de casa (Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. FOESSA – Càritas 2019).

Per posar dos exemples de la necessitat que la RGC pugui comptar amb una prestació de l’habitatge complementària. Una persona que cobra la renda garantida, quan l’import d’aquesta estigui completament implementada l’any que ve, rebrà 664 € al mes però només per pagar l’habitatge ha de destinar 698 € al mes, que és la mitjana del preu del lloguer a Catalunya. És a dir, que a aquesta persona encara li falten 34€ per poder assumir aquest cost i es queda amb 0 euros per cobrir les necessitats bàsiques i els subministraments. Si posem el focus en la ciutat de Barcelona, la situació encara empitjora més: la mitjana de preu del lloguer a la capital catalana puja fins als 929 €. A la persona li falten més de 200 € per acabar d’assumir-ne el cost i, per tant, 0 € per a la resta de les seves necessitats bàsiques.

Això en el cas d’una sola persona, si ens fixem en una llar amb 2 dos adults amb 3 fills o més, la família té 1.200 € per un lloguer de 698 €, és a dir que li queden 500 € perquè 5 persones, o més, facin front a les despeses bàsiques i als subministres. 100 € per persona al mes. I si ho extrapolem a la ciutat de Barcelona, aquest nucli familiar ha de subsistir amb 270 € al mes. 54 euros al mes per persona.

Catalunya

Unitat familiar Import RGC *

€/mes

Mitjana preu lloguer **

€/mes

Renda residual

€/mes

 

1 adult 664 698,36 -34,36
2 adults 996 698,36 297,64
2 adults + 1 fill 1096 698,36 397,64
2 adults + 2 fills 1196 698,36 497,64
2 adults + 3 fills o més 1208 698,36 509,64

 

Barcelona 

Unitat familiar Import RGC *

€/mes

Mitjana preu lloguer **

€/mes

Renda residual

€/mes

 

1 adult 664 929,57 -265,57
2 adults 996 929,57 66,43
2 adults + 1 fill 1096 929,57 166,43
2 adults + 2 fills 1196 929,57 266,43
2 adults + 3 fills o més 1208 929,57 278,43
*Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Import previst per a l’any 2020, últim any de l’augment progressiu de la prestació. Els imports corresponen a la prestació garantida + complementària d’inserció (150 € / mes), condicionada a la signatura i el compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.
** Font: “Informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya 2018”. Departament de Territori i Sostenibilitat.
La mitjana del preu del lloguer analitzada és del conjunt de Cartalunya. Si analitzem el preu a la ciutat de Barcelona, l’import mensual ascendeix fins als  929,57 €/mes, i si només ens centrem en les àrees més rurals, la mitjana del preu del lloguer se situa als  462,95 €/mes.

La reivindicació de la Taula i el FòrumSD s’emmarca en la jornada L’impacte de la renda garantida de ciutadania en el món local, organitzada per les dues institucions a les portes del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, que se celebra demà 17 d’octubre. La jornada ha permès conèixer l’experiència en polítiques de garantia d’ingressos de França i del País Basc, a més de comptar amb representants d’Administracions (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona), síndics i síndiques locals i d’entitats socials que han explicat la seva experiència, dificultats i propostes de millora en l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania a casa nostra.

Àrea privada