Guia per afrontar la nova regulació de l’impost de plusvàlua municipal

Els síndics i síndiques locals recorden als ajuntaments que el padró no es pot utilitzar per a objectius diferents als previstos per la llei
11 de novembre de 2021
Una delegació del FòrumSD es reuneix amb la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró
2 de març de 2022

La plusvàlua municipal és un dels motius recurrents de consulta a les sindicatures i defensories locals. Es tracta d’un tribut sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) de caràcter potestatiu, és a dir, que només cal pagar si ho estableixen les ordenances municipals. Grava el presumpte increment de valor que experimenten, amb el pas dels anys, els terrenys de naturalesa urbana. Com que és un impost municipal el càlcul del seu import està subjecte a la normativa de cada municipi.

En aquest sentit  es tracta d’un impost que presumeix que, durant el temps en que l’immoble ha format part del patrimoni del seu titular, pel simple pas del temps, el sòl ha vist incrementat el seu valor. A l’esclatar la crisi econòmica i, en conseqüència, caure el mercat immobiliari, aquesta presumpció va entrar en conflicte amb la realitat. En aquest context, van sorgir situacions en les quals els terrenys es transmetien per un preu o valor inferior a aquell pel qual van ser adquirits.

Principalment per aquest motiu, el 26 d’octubre passat, el Tribunal Constitucional (TC) va dictar una sentència, publicada al BOE el dia 3 de novembre de 2021, que declarava inconstitucionals i nuls els articles relatius a la determinació de la base imposable de l’impost de plusvàlues (els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2a i 107.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals). El TC declara aquest tribut inconstitucional atès que, tal i com es calcula, no grava la capacitat econòmica real (increment del valor dels terrenys) sinó una quantia objectiva en funció del valor cadastral i el temps transcorregut des de l’última liquidació, que és aliè a la realitat del mercat immobiliari i de la crisi econòmica.

Per tant, el que el TC declara inconstitucional i nul és la forma de calcular la base imposable, declaració que no afecta la resta d’elements de l’impost.

Tot plegat fa que el càlcul de la plusvàlua municipal hagi experimentat canvis i que aquests s’hagin de reflectir en les ordenances municipals. Quins són els nous mètodes de càlcul? Cal tributar la plusvàlua si no hi ha hagut increment del valor del sòl? Aquesta i d’altres preguntes les respon una breu guia elaborada pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya i l’Observatori Desc, pensada per guiar els defensors de proximitat en l’adaptació de les respectives realitats municipals al no context derivat de la sentència del Tribunal Constitucional.

Descarregueu-vos la guia des d’aquest enllaç

Àrea privada