Segona oportunitat

27 de gener de 2019: Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust
25 de gener de 2019
20 de febrer: Dia Mundial de la Justícia Social
18 de febrer de 2019

El sobreendeutament és una de les moltes conseqüències que s’arrosseguen des de l’esclat de la darrera crisi econòmica. Una situació que ha afectat moltes empreses, però també a nombroses famílies i petits professionals que s’han vist immersos en una espiral de deutes econòmics impossibles de superar, amb episodis d’embargament de béns i comptes bancaris, processos de desnonament o tancament de petits negocis.

Per tal de contribuir a pal·liar, en la mesura del que fos possible, aquestes situacions, l’any 2015 es va aprovar un reial decret llei de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, conegut popularment amb el nom de ‘Llei de Segona Oportunitat’. L’objectiu d’aquesta llei és fer front a alguns dels efectes negatius de la crisi econòmica, permetent que els particulars, els petits emprenedors o els treballadors autònoms amb deutes puguin  iniciar un procediment extrajudicial d’acord amb els seus creditors que pot concloure amb l’exoneració o alliberament del deute contret.

Els síndics i defensors locals catalans ens hem plantejat iniciar actuacions orientades a difondre aquesta llei ja que, en determinades circumstàncies, pot aportar solucions efectives a problemàtiques d’excés d’endeutament

Aquesta llei està pensada especialment per a persones físiques o treballadors autònoms i contempla un procediment que han de seguir aquells que s’hi vulguin acollir. En primer lloc, cal intentar un acord extrajudicial amb els creditors, tutelat per un jutge, mitjançant el qual el deutor podrà liquidar els seus béns per abonar els deutes que pugui pagar o pactar un calendari de pagaments per fer front als deutes contrets. Si no hi ha acord, les parts poden sol·licitar davant del jutge el concurs de creditors voluntari.

El desconeixement existent sobre la seva existència i el complicat funcionament d’aquesta norma ha fet que, fins ara, el mecanisme de segona oportunitat hagi estat molt infrautilitzat. Després de quasi quatre anys de la seva aprovació, a Catalunya només s’han tramitat uns 500 procediments d’aquest tipus, un volum quasi insignificant si es compara amb el d’altres països europeus com ara França, Alemanya o el Regne Unit, tots ells amb més de 100.000 casos tramitats al llarg d’aquest període.

A la vista dels magres resultats obtinguts fins ara, diversos col·lectius entre els que figuren els síndics i defensors locals catalans, ens hem plantejat iniciar actuacions orientades a difondre aquesta llei ja que, en determinades circumstàncies, pot aportar solucions efectives a problemàtiques d’excés d’endeutament que, en absència d’aquesta normativa, resultarien pràcticament insolubles.

Tot i que no és una fórmula màgica que resolgui tots els problemes perquè només un reduït nombre de casos acaba bé, estic convençut que val la pena treballar per donar a conèixer a la ciutadania l’existència d’una eina capaç d’aportar una sortida a situacions aparentment insolubles.

Lluís Martínez Camps
Síndic Personer de Mollet del Vallès

Article publicat a la revista municipal 4 cantons de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Àrea privada