Dificultats per aconseguir l’empadronament: una queixa massa habitual a Santa Coloma de Gramenet

Els síndics locals alerten de l’extrema fragilitat dels serveis socials municipals nou mesos després de l’inici de la pandèmia de covid-19
3 de desembre de 2020
El FòrumSD recorda als ajuntaments que tenen el deure d’empadronar totes les persones que resideixen al seu municipi
10 de desembre de 2020

El 19 de desembre de 2019 la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, Pepa González, va presentar la recomanació–informe sobre l’admissió i tràmit al municipi de les sol·licituds d’empadronament. En aquesta recomanació s’hi detallen les dificultats que algunes persones, famílies i/o col·lectius, es troben quan intenten aconseguir el que en la normativa es defineix com una obligació: empadronar-se al domicili on es resideix. Després d’haver mantingut diverses trobades en tot aquest període per replantejar la qüestió i d’una darrera reunió amb els responsables tècnics i polítics municipals i, a banda d’assumir i entendre les circumstàncies excepcionals d’enguany amb totes les dificultats sobrevingudes de la pandèmia de la Covid19, encara no s’ha rebut cap resposta sobre aquesta recomanació.

Cal destacar que no disposar de l’empadronament situa a totes aquestes persones en una posició de major vulnerabilitat en la mesura que els bloqueja drets fonamentals (com el dret a vot), i altres tan determinants com l’accés als serveis públics, prestacions i altres tràmits normalitzats dels Serveis Socials municipals o de la Generalitat.

La manca del padró agreuja la situació de persones sense feina, en situacions d’exclusió residencial (processos oberts de desnonament per deutes hipotecaris o de lloguers, ocupació d’habitatges), impossibilitat de tramitar prestacions (atur, inscripció a l’OTG, accés als serveis de Grameimpuls, tramitació i cobrament de l’Ingrés Mínim Vital i/o la Renda Garantida de Ciutadania, ajuts de lloguers i altres), recursos d’educació (beques), sanitat (cartilla sanitària – TSI), dificultats en la tramitació i renovació del permís de residència/treball per a les persones estrangeres i molts altres pels quals cal acreditar davant l’administració local, l’autonòmica i l’estatal un temps determinat de residència a Santa Coloma i al país.

En la recomanació es recollien un total de 52 casos/expedients a partir de l’anàlisi dels quals s’havien pogut evidenciar les dificultats més habituals i plantejar les propostes de millora. A data d’avui.la Defensora gramenenca té un total de 29 expedients oberts que afecten a un total de 63 persones amb dificultats per aconseguir l’empadronament.

A l’Oficina de la Defensora no s’ha rebut encara cap resposta oficial del consistori a la recomanació. Tampoc s’entén com a resposta definitiva la que va arribar el divendres, 4 de desembre, en l’entrevista que l’alcaldessa va concedir a El Mirall.net, i en la qual s’afirma que l’ajuntament no posa traves al padró. Respecte a aquest punt, i com exercici de transparència per a poder verificar les manifestacions i afirmacions que es fan públiques, l’Ajuntament de Santa Coloma podria informar públicament del nombre de casos d’empadronament “sense domicili fix” (inclosos i regulats per la llei) que s’han fet a la ciutat en els darrers tres anys: 2018, 2019 i fins a data d’avui de 2020.

També es podria informar del total de sol·licituds d’empadronament “sense títol acreditatiu” rebudes i del nombre i percentatge d’aquestes que han estat resoltes amb la seva efectiva inscripció respecte les que no ho han estat (i conèixer la motivació donada pel seu rebuig). Segurament són dades que ens poden clarificar la dimensió real d’aquesta qüestió que afecta a drets de persones amb noms i cognoms.

Quant a l’Informe elaborat i fet públic pel FòrumSD i del qual la Defensora de Sta. Coloma ha estat una de les persones responsables de la seva redacció, es destaca, com a diagnòstic compartit entre totes les sindicatures locals, l’extrema fragilitat dels serveis socials municipals en un moment que sorgeixen nous models de pobresa com a conseqüència de la pandèmia per la covid-19. I s’assenyala a l’empadronament com una dificultat compartida en un nombre significatiu de municipis. També les dificultats dels Serveis Públics de la Generalitat i de l’administració de l’Estat (Seguretat Social, SEPE, Hisenda i altres) per garantir una correcta atenció a la ciutadania.

Finalment, a l’informe es reconeix i es valora en termes positius el paper essencial que han jugat els municipis i, com no podia ser d’una altra manera, també l’Ajuntament de Santa Coloma, a l’hora d’arbitrar mesures per atendre els sectors de la societat més afectats per la crisi sanitària i social. L’informe del FòrumSD deixa clar que aquests “han estat l’administració més a prop de la ciutadania i, en general, la que millor ha donat resposta a les demandes habituals i a les noves demandes sorgides arran de la pandèmia”.

En aquest context, la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, també ha fet pública la seva disposició i voluntat a continuar treballant als espais que sigui possible i el consistori faciliti per aconseguir els objectius de millora de l’empadronament que es recullen en la recomanació.

MATERIAL ADDICIONAL 

Recomanació d’ofici:
https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Ciutat/defensor/docs_defensora/2019_Empadronament_actuacio_ofici.pdf

El dret a ser empadronat i la bona administració (monografia publicada pel FòrumSD)
https://www.sindicatureslocals.cat/assets/files/2019/2019-10-30-Monografia-Empadronament.pdf

Informe del FòrumSD Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia:
https://bit.ly/FSD_InformePandemia

Àrea privada