11 de juliol: Dia Mundial de la Població

20 de juny de 2019: Dia Mundial dels Refugiats
19 de juny de 2019
12 d’agost: Dia Internacional de la Joventut
30 de juliol de 2019

Fa 30 anys, el Consell d’Administració del Programa de Nacions Unides per al desenvolupament va establir el dia 11 de juliol com el Dia Mundial de la població. Amb l’acord, que mirava preferentment als països en vies de desenvolupament, es pretenia fixar una sèrie de criteris per a garantir el Dret humà a la planificació familiar.

No és una qüestió menor, encara que en el nostre entorn el concepte planificació familiar estigui plenament assumit i s’ofereixen serveis d’assessorament i d’ajut a les persones que ho necessiten. La planificació familiar parteix de dos criteris fonamentals: la garantia de la dona a exercir el paper de mare amb llibertat i responsabilitat i el compromís que, per aconseguir aquest fi, disposi de la informació i dels serveis necessaris per a què sigui efectiva, real i sense discriminació.

Per tant, que hi hagi centres d’orientació i planificació familiar accessibles, dotats amb recursos suficients i adaptats a les necessitats i als requeriments de les persones que ho necessitin, joves i no tan joves, també és una necessitat als nostres municipis i ha de formar part del treball i de la funció d’empara de les sindicatures locals.

Parlar del dret a la planificació familiar és parlar dels drets de la dona i de voluntat política per a col·locar-los com una prioritat, ara que determinades propostes intenten rebaixar-los amb el subterfugi de la disponibilitat econòmica

Per dotar de contingut el Dret a la planificació familiar, les Nacions Unides han fixat una sèrie de principis per fer-lo efectiu. El primer, que no hi hagi cap tipus de restricció per motius de raça, sexe, idioma, religió, afiliació política, origen nacional, sexe, edat, situació econòmica, lloc de residència, discapacitat o estat civil a l’hora d’accedir-hi.

És rellevant, també, que la informació i els mètodes anticonceptius estiguin disponibles i siguin suficients per a totes les persones que ho sol·licitin, oferts de forma digna, des del respecte, de manera clara i precisa, respectant el dret a la privacitat i a la confidencialitat per garantir que la decisió que es pregui, sigui quina sigui, s’adopta de forma independent i sense pressions.

Parlar del dret a la planificació familiar és parlar dels drets de la dona i de voluntat política per a col·locar-los com una prioritat, ara que determinades propostes intenten rebaixar-los amb el subterfugi de la disponibilitat econòmica i de falses conclusions que tendeixen a menystenir la urgència i la gravetat d’uns fets i d’una realitat que demostren que encara queda molt camí per recórrer en l’objectiu per aconseguir la plena igualtat entre dones i homes.

El compromís de les sindicatures de proximitat és clar i explícit en aquest sentit. Fem nostre el principi que recull el primer article de la Declaració Universal dels Drets humans: ‘Tots els éssers humans neixen lliures en dignitat i en drets’. El Dia universal de la població és un bon moment per recordar-ho.

Joan Barrera
Síndic de Cornellà

Àrea privada