Memòria d’activitats del FòrumSD 2021

PUBLICACIONS DIVERSES

Memòria d'activitats del FòrumSD 2021

L’any 2021 la societat ha intentat recuperar la normalitat, però es evident que no ho ha aconseguit

Tot i així, tothom ha buscat solucions per tal que el dia a dia i el que havíem decidit fer es fes d’una manera o una altra. Com a Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya podem dir que hem realitzat la majoria de les activitats previstes, si bé la virtualitat encara ha estat molt present en el nostre funcionament. La feina no ha parat malgrat que, percentualment, hem pogut recuperar molt poc la presencialitat.

Amb tot i això, al tancar l’any es pot concloure que el moll de l’os de l’activitat s’ha fet gairebé en la seva totalitat, que les sindicatures han pogut seguir treballant i que, col·lectivament, hem seguit fent coses junts i projectes en equip per reforçar l’impacte de la nostra feina.

Aquesta Memòria recull, de manera sintètica, quina ha estat l’activitat del FòrumSD durant l’any 2021. Un resum de les actuacions dutes a terme per continuar potenciant el treball en xarxa entre les diferents sindicatures, realitzant activitats de formació i incardinant l’entitat amb la societat. 

S’hi inclouen, igualment, les principals magnituds en matèria de comunicació i l’activitat de la Junta Directiva, amb enllaços que permeten ampliar i completar la informació subministrada

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada