Monografia ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició)

MONOGRAFIES FÒRUMSD

'El dret a ser empadronat i la bona administració' (segona edició, ampliada i revisada)

Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret de la Universitat de Barcelona
Amaya Orio, llicenciada en dret i agent de la propietat immobiliària

L’any 2019 el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya va elaborar un primer informe sobre el dret a ser empadronat i a la bona administració donat que la disparitat de criteris i la mala gestió del padró va esdevenir un tema recorrent als nostres municipis i un motiu freqüent de queixa per part de la ciutadania. Aquell primer informe, realitzat pels professors Juli Ponce i Amaya Orio, ens va servir per entendre que l’empadronament és un registre administratiu d’obligat compliment, tant per part dels nostres ajuntaments com per part de la nostra ciutadania. També, que es tracta d’una fotografia recorrent de la realitat municipal, però, alhora, és la porta d’entrada a tot un seguit de drets de ciutadania, com l’assistència mèdica, l’escolarització pública, la petició d’ajudes públiques, etcètera. I que la utilització d’aquest tràmit administratiu per a d’altres finalitats diferents a les que preveu la llei pot donar peu a delictes penals i, en tot cas, a la vulneració del dret a una bona administració.

Dos anys més tard, amb més coneixement de la realitat del padró, i amb canvis normatius entremig, constatem que molts dels nostres ajuntaments encara no empadronen correctament, que la gestió continua sent incoherent entre un municipi i un altre; i que, fins hi tot, en algun cas, es pretén utilitzar políticament el padró per evitar —suposadament— fenòmens com l’ocupació i un teòric efecte crida de persones nouvingudes.

En aquest context, hem cregut oportú tornar a comptar amb els autors de l’anterior monogràfic per fer una revisió i ampliació d’aquest document, donat que, durant aquest temps, hi ha hagut tot de canvis normatius que poden afectar la gestió del padró, i donat que alguns dels supòsits que ens trobem en la nostra pràctica quotidiana al capdavant de les sindicatures i defensories municipals no acabaven de quedar resoltes en l’anterior treball. Esperem que, amb aquesta actualització, tinguem més eines per poder demanar als nostres ajuntaments una millor aplicació de la llei del padró i així garantir, de forma més efectiva, tots els drets als que pot optar la ciutadania pel fet d’estar empadronada.

De la monografia se n’ha editat un resum executiu amb les principals idees per tal de facilitar la seva aplicació i usabilitat. 

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada