Memòria d’activitats del FòrumSD 2020

PUBLICACIONS DIVERSES

Memòria d'activitats del FòrumSD 2020

El 2020 ha estat, sens dubte, l’any en el qual més circumstàncies han confluït perquè totes les activitats planificades pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) experimentessin més canvis. Tot i així, tothom ha buscat solucions perquè el dia a dia i el que havíem decidit fer és fés d’una manera o altre de forma que s’han realitzat la majoria de les activitats previstes. I les no realitzades, com Municipàlia o altres convocatòries presencials, no s’han programat o no s’han autoritzat. Per força, s’han reduït totes les que suposaven presencialitat.

Malgrat això, el gruix de l’activitat s’ha pogut realitzar encara que s’hagi fet de manera diferent. La feina no ha parat malgrat la virtualitat que, com a tot arreu, ha substituït —en la mesura que s’ha pogut— a la presencialitat. Això ha suposat canvis importants de manera de treballar, de despeses, d’inversions i de ritmes.

El treball virtual ha suposat inversions en equipament, en programes i en aprenentatges de noves dinàmiques. S’han incrementat com mai les despeses derivades de tot el treball en línia i han desaparegut pràcticament totes les derivades de les trobades presencials.

Malgrat tot, al tancar l’any es pot dir dir que el moll de l’os de l’activitat s’ha fet quasi tot, que les sindicatures han pogut seguir treballant i que, col·lectivament, no només hem pogut treballar si no que hem fet coses junts que abans mai havíem fet. En aquest sentit, a part de tot el que es va poder fer mentre no ho havia confinament, cal destacar l’informe de l’activitat durant i després de la pandèmia realitzat amb les dades de les sindicatures i fet públic al novembre; i la creació del servei jurídic per a totes les sindicatures.

Aquesta memòria detalla les activitats que s’han realitzat durant el 2020.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada