Les Sindicatures Locals. Bases d’actuació i funcionament

PUBLICACIONS DIVERSES

Les Sindicatures Locals. Bases d'actuació i funcionament

Aquesta publicació té per objectiu disposar d’un manual per a les sindicatures locals de nova creació i pels nous síndics, sindiques, defensors i defensores que arriben a les sindicatures i defensories com a resultat de la renovació dels respectius titulars, un cop aquests han finalitzat el mandat pel qual van resultar escollits.

En aquest document hem recollit treballs i textos que hem anat utilitzant en anteriors ocasions. També hem volgut assumir la seva recopilació com una forma d’actualitzar, reescriure i complementar tots aquests documents, textos i propostes que, per diversos formats i canals, s’han anat construint i elaborant amb la suma de la reflexió i les aportacions de moltes persones, titulars de les sindicatures, molts d’ells síndics i sindiques emèrits, així com la de molts altres companys i companyes, personal assessor, tècnic, juristes, adjunt i administratiu amb el qual hem tingut la oportunitat de compartir objectius i tasques, i dels quals cal agrair que s’hagin implicat a l’hora de fer avançar i millorar la feina que es desenvolupa des de totes les sindicatures locals.

També hem incorporat punts i aspectes de nova redacció i elaboració que són importants i cal tenir en compte a l’hora d’assumir i començar a desenvolupar la tasca i les funcions de síndic/a, defensor/a local. El que es recull en aquest manual, en definitiva, intenta ser una proposta de model generalista de funcionament que cada sindicatura haurà d’adaptar a la pròpia realitat i necessitats.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada