Equitat i seguretat jurídica

MONOGRAFIES DEL FÒRUMSD

Equitat i seguretat jurídica

Aquesta publicació correspon a la documentació del XIII Taller de Formació que el FòrumSD vam desenvolupar a Sabadell sota el títol de Les recomanacions del síndic/a: equitat i seguretat jurídicaEs tracta d’uns materials breus, però també valuosos, per la informació i les reflexions que s’hi exposen i el que aquestes ens aporten respecte la tasca quotidiana a les sindicatures locals.

La qüestió que es va plantejar al Taller segueix sobre la taula i plenament vigent, en la mesura que, amb una certa freqüència, les sindicatures locals veuen com la secretaria municipal, la intervenció o els serveis jurídics rebutgen algunes de les seves recomanacions refermant la correcció del seu propi procediment respecte d’un acte administratiu i una decisió que es considera ferma i ajustada a la legalitat vigent.

Però com es pot trobar una sortida al conflicte? Que passa quan el mateix defensor o defensora local considera que la resolució pot ser legal, però no es justa? Quins són els marges que la pròpia legalitat estableix per a la revisió dels propis actes i la seva modificació? Les sindicatures locals han de conèixer com són i com funcionen els procediments administratius i respecte les solucions, i destacant les paraules d’una de les ponents, la Dra. Laura Díez, assumint que “el cànon de resolució de conflictes també és més ampli que el del jutge, ja que (el síndic/a) no es troba limitat pel principi de legalitat sinó que pot jugar amb el principi d’equitat i amb el dret a una bona administració.”

Segurament aquesta és la via. Però per aconseguir avançar aquest convenciment també caldrà traslladar-la a tots els estaments, tècnics i polítics, dels ajuntaments.

 

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada